Osobní bankrot

Nejúčinnější formou oddlužení fyzické osoby je nepochybně Osobní bankrot, neboli soudní oddlužení na základě zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. Insolventní zákon – zejména §§ 389-418).

Osobní bankrot fyzické osoby řeší insolvenční soud, kterým je v prvním stupni vždy Krajský soud. Ten ve svém rozhodnutí o případném povolení osobního bankrotu stanovuje k výkonu správy insolvenčního správce.

Formu osobního bankrotu zákon umožňuje pouze v návaznosti na dluhy, které nevznikly v rámci podnikání (výjimkou je souhlas věřitele).

Osobní bankrot se realizuje zpravidla formou splátkového kalendáře nebo formou zpeněžení majetkové podstaty (majetku dlužníka), případně se tyto obě formy kombinují.

Podmínky pro oddlužení formou osobního bankrotu:

• mít dluhy u více věřitelů (minimálně dvou)

• mít alespoň dva dluhy v prodlení více jak 30 dnů, případně musí hrozit, že toto prodlení u podstatné části dluhů nastane

• nacházet se v tzv. platební neschopnosti (neschopnost dlužníka splácet své dluhy)

• mít takový příjem nebo majetek, abyste v rámci oddlužení byli schopni uhradit do 5 let minimálně 30 % z vašeho celkového dluhu (nebo souhlas věřitelů, že v oddlužení uhradíte méně než 30 % dluhů)

• pokud máte dluhy z podnikání, je třeba, aby se věřitelé těchto dluhů nevyslovili proti vašemu oddlužení, popř. aby se jednalo o dluhy, které Vám zůstaly po skončení konkursu, nebo závazky tzv. zajištěné (zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, atp. a přihlášené do majetkové podstaty)

• nesledovat oddlužením tzv. nepoctivý záměr

• podat k soudu insolventní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení spolu se všemi požadovanými přílohami

• důsledně plnit veškeré povinnosti v průběhu oddlužení, které ukládá insolventní zákon (zpravidla se skládá záloha pro odměnu správce, o které rozhoduje soud a pak pravidelnost splátek)

Čeho podáním a vyhlášením osobního bankrotu dosáhnu?

• na dlužníka již nemohou vymahači ani exekutoři, exekuci nelze vykonat!!!

• až 70 % všech dluhů může být soudem odpuštěno – obrovská úspora

• dlužník získá jeden splátkový kalendář na 5 let s výrazně nižší splátkou, než kterou platil doposud

• zastaví se okamžitě nárůst úroků, penalizací, nákladů na právní zastupování věřitele atp. , dluhy již nerostou

• dlužník už vůbec nemusí komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory

• přebujelé a neoprávněně navýšené závazky lze úspěšně napadnout a soud je sníží na zákonnou hranici (věřitelé velmi často dluh uměle navýší – proti tomu dlužníky také chrání osobní bankrot)

• jediná reálná možnost, jak se zbavit dluhů jednou provždy

S čím však musím současně také počítat?

• jako dlužník budu zveřejněn v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný na internetu

• v důsledku zveřejnění jako dlužníka budu mít omezenu možnost získat další půjčku (dlužníkům se zpravidla již nepůjčuje)

• bez souhlasu soudem mi určeného insolvenčního správce nesmím se svým majetkem (zapsaným v majetkové podstatě při insolvenčním řízení a též s majetkem případně získaným darem, dědictvím, převodem, atp.,) jakkoliv nakládat

• nelze žádat o oddlužení, jsem-li v evidenci úřadu práce nebo mám-li pouze takový příjem, který nepostačuje na splacení min. 30 % dluhů za 5 let (při nízkém příjmu se však může pro doplatek zavázat jiná osoba, např. příbuzný)

• mám povinnost hradit soudem mi určenému insolvenčnímu správci měsíční poplatek na jeho náklady v částce určené soudem (kolem 1 000 Kč) po dobu insolvence = 5 let

Tiskopis  Návrh na povolení oddlužení je k dispozici na internetu (www.justice.cz).

—————————————————–

Zpracováno dle článku Ing. Mgr. Jana Ryšavého (občanský poradce) ve zpravodaji obce Nelahozeves. Uvedeno se souhlasem autora.